Regulamin korzystania z serwisu szkoladizajnu.pl

 1. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU SZKOLADIZAJNU.PL 

  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego szkoladizajnu.pl prowadzonego przez SOMÉNTIQ Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP: 9241920913, REGON: 523086650, KRS: 0000991623, e-mail: info@somentiq.pl oraz korzystania z dostępnych w nim produktów.

  1. DEFINICJE

  Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie: 

  1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i zawierającą z Właścicielem Umowę;
  2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający z Właścicielem Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  3. Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi – Klient będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający z Właścicielem Umowę która nie ma dla niego charakteru zawodowego;
  4. Produkt – treść cyfrowa, stanowiąca dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej,  nie zapisana na trwałym, mającym materialną postać nośniku, udostępniana Klientowi na podstawie Umowy (np. program szkoleniowy).
  5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://szkoladizajnu.pl/regulamin, który w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest również regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  6. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem szkoladizajnu.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia oraz z wykorzystaniem którego otrzymuje dostęp do Produktu;
  7. Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowej, zawarta za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Właścicielem a Klientem, dotycząca udostępnienia Klientowi Produktu;
  8. Właściciel – SOMÉNTIQ Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP: 9241920913, REGON: 523086650, e-mail: info@somentiq.pl, ul. Rynek 2, 68-100 Żagań, e-mail: info@somentiq.pl;
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj Produktu.
  10. Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej Klienta w formie wiadomości elektronicznej treści o tematyce związanej z działalnością Właściciela, w szczególności informacji o charakterze handlowym dotyczących Produktów, przedsprzedaży, promocji itp.
  11. Konto Klienta – generowane dla Klienta konto użytkownika zawierające w szczególności dane Klienta, umożliwiające Klientowi korzystanie z udostępnionych Produktów.
  1. INFORMAJCE OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie jest zapoznanie się przez Klienta z  Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
  2. Właściciel poprzez Serwis świadczy nieodpłatnie usługi droga elektroniczną polegające na:
  1. zawieraniu Umów za pośrednictwem Serwisu (online), 
  2. prowadzeniu Konta Klienta,
  3. dostępie do treści opublikowanych w Serwisie,
  4. obsłudze Newslettera.
  1. W celu skorzystania z Serwisu oraz Produktów Klient powinien:
   1. posiadać aktywne konta poczty elektronicznej (e-mail),
   2. korzystać z przeglądarki internetowej uwzględniającej bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript,
   3. mieć włączoną obsługę cookies w przeglądarce,
   4. posiadać dostęp do sieci Internet,
   5. korzystać z aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
   6. mieć możliwość odtwarzania materiałów wideo.
  2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność Serwisu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności wynikających z awarii połączeń internetowych leżących po stronie dostawców Klienta lub Właściciela.  
  3. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich czynności mających wpływ na działalność Serwisu, w szczególności do powstrzymania się od dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
  4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem dla osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. W celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych ważne jest, aby Klient dysponował odpowiednim sprzętem podłączonym się do sieci Internet wyposażonym w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
  1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
  1. Klient może składać Zamówienia:
   1. na stronie Serwisu poprzez umieszczenie wybranych Produktów w koszyku oraz wykonywanie kolejnych czynności technicznych na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji na stronie Serwisu;
   2. poprzez kontakt z Właścicielem drogą elektroniczną na adres e-mail: info@somentiq.pl.
  1. Zamówienia mogą być składane tylko w okresach sprzedażowych, wskazanych w Serwisie. O długości danego okresu sprzedażowego decyduje jednostronnie Właściciel, umieszczając odpowiednią informację w Serwisie i udostępniając możliwość złożenia w jego trakcie Zamówienia.
  2. Informacje dotyczące Produktów zamieszczonych w Serwisie są zaproszeniem do składania ofert i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
  3. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej Umowy.
  4. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany przez Serwis poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.
  5. Składając Zamówienie na stronie Serwisu Klient:
   1. zapoznaje się z  Regulaminem oraz Polityką Prywatności;
   2. zapoznaje się z parametrami zamawianych Produktów, w szczególności tematyką,  a także terminami udostępniania poszczególnych modułów Produktu, jeżeli zostały przewidziane;
   3. dokonuje wyboru zamawianych Produktów poprzez umieszczenie ich w koszyku;
   4. zapoznaje się z ceną Produktów umieszczonych w koszyku, w tym ceną łączną wraz z podatkami;
   5. wypełnia formularz Zamówienia, w którym podaje dane niezbędne do złożenia i realizacji Zamówienia takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania; 
   6. w razie zaznaczenia potrzeby otrzymania faktury wskazuje dane do faktury oraz wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail;
   7. wybiera system płatności elektronicznych;
   8. wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
  6. Warunkiem niezbędnym do złożenia i realizacji Zamówienia poprzez stronę Serwisu jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane, w szczególności w przypadku podania błędnego adresu poczty elektronicznej.
  1. PRZEDSPRZEDAŻ
  1. Dla wybranych Produktów Właściciel może prowadzić przedsprzedaż. Czas trwania przedsprzedaży zostanie każdorazowo wskazany na stronie Serwisu.
  2. Przedsprzedaż umożliwia złożenie Zamówienia na Produktu przed ich premierą w cenie specjalnej.
  3. Termin rozpoczęcia  realizacji zamówienia na Produkty dostępne w przedsprzedaży wskazany będzie na stronie Serwisu.
  4. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego w przedsprzedaży jest dokonanie przez Klienta zapłaty za Zamówienie.
  1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA 
  1. Właściciel przystąpi do Realizacji Zamówienia po otrzymaniu płatności za złożone przez Klienta Zamówienie. Realizacja Zamówienia nastąpi w terminie do 24 godzin od chwili zaksięgowania na rachunku Właściciela płatności za Zamówienie.
  2. Dane podane przez Klienta w toku Zamówienia służą do wygenerowania na jego rzecz Konta Klienta. Posiadanie Konta Klienta jest niezbędne do korzystania z Produktów. 
  3. Loginem do Konta Klienta jest adres e-mail podany przez Klienta w formularzu. Na adres e-mail Klient otrzyma od Właściciela tymczasowe hasło. Klient powinien zmienić hasło tymczasowe niezwłocznie po zalogowaniu się do Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania hasła w tajemnicy oraz chronienia go przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania podjęte przez osoby trzecie powstałe na skutek udostępniania im loginu i/lub hasła przez Klienta.
  1. Klient powinien sprawdzić, czy wiadomość nie została umieszczona w jego skrzynce w zakładce Spam lub innej.
  2. Każdorazowe logowanie do Konta Klienta odbywa się przy użyciu loginu i hasła. Po zalogowaniu Klient może uzupełnić lub zmieniać swoje dane, z wyjątkiem adresu e-mail, a także dokonać zmiany hasła. Serwis zapewnia możliwość zmiany zapomnianego przez Klienta hasła.
  3. 10.W celu usunięcia Konta Klienta z Serwisu należy wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) z prośbą o usunięcie konta na adres: info@somentiq.pl.
  1. CENY, PŁATNOŚCI 
  1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w wartościach brutto w polskich złotych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. 
  2. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób: 
  1. przelewem poprzez elektroniczny system przelewy24.pl,  obsługiwany przez spółkę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kancelarska 15, kod pocztowy: 60-327, KRS: 0000347935.
  2. przelewem tradycyjnym, po wystawieniu faktury PROFORMA, po wcześniejszym kontakcie z Właścicielem.
  3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. 
  1. NIEODPŁATNE PRODUKTY
  1. Właściciel może udostępniać Klientom nieodpłatne Produkty.
  2. Właściciel ma prawo do określenia warunków od których spełnienia przez Klienta uzależnione będzie uprawnienie dostępu do nieodpłatnych Produktów.
  1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Klient będący konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, w przypadku Programów/Kursów: “UX Research – Badania i Strategia”. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Właściciela lub na adres e-mail: info@somentiq.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu umieszczono pod Regulaminem.
  2. W skutek dokonanego przez Klienta odstąpienia Umowa będzie uważana za niezawartą, tj.:
   • Klient utraci możliwość korzystania z udostępnionych na Koncie Klienta Produktów, których dotyczyło odstąpienie;
   • Właściciel zwróci cenę uiszczoną przez Klienta nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami. 
  3. W przypadku produktów “Raport IDI, Raport Usability i Pakiet Raportów IDI + Usability” Klient oświadcza, iż otrzymanie danych do logowania, oraz rozpoczęcie korzystania z portalu po zalogowaniu do programu/kursu i/lub pobieranie plików, i/lub rozpoczęcie odtwarzania plików wideo w portalu właściciela jest jednoznaczne z rozpoczęciem świadczenia Usługi/Produktu/Programu/Kursu i nie przysługuję mu 14 dniowe odstąpienie od Umowy.
  1. KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW
  1. Klient korzysta z Produktów logując się do swojego Profilu Klienta.
  2. Klient otrzymuje poprzez Konto Klienta jeden dostęp do Produktu. 
  3. Klient obowiązany jest do nieudzielania dostępu do Produktów osobom trzecim.
  4. Z jednego Konta klienta może korzystać wyłącznie jedna i ta sama osoba przez cały okres trwania dostępu.
  5. Wszelkie Produkty oraz ich części dostępne w Serwisie, jak również materiały użyte do prezentacji Produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne stanowią własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.
  6. Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z.
  7. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez przepisy prawa wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody Właściciela stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
  8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.
  1. 10.PROCEDURA REKLAMACJI
  1. Klient może składać reklamacje dotyczące:
  2. usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w punkcie 2 Regulaminu; 
  3. Produktów.
   1. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@szkoladizajnu.pl lub pisemnie na adres siedziby Właściciela.
   2. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie. 
   3. Sprzedawca rozpatrz reklamację w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zawiadomi Klienta niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. 
  1. 11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Prawem właściwym dla Regulaminu, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną oraz Umów o dostarczenie treści cyfrowych jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie skutkuje jednak pozbawieniem Klientów będących Konsumentami ochrony zapewnionej przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa pobytu danego Konsumenta.
  2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
  3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo do usunięcia Konta Klienta w każdym czasie poprzez kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.11.2020 roku.
Copy link
Powered by Social Snap