Diagram powiązań

Inaczej Interrelationship diagram; diagram relacji; diagram współzależności; diagram przyczyny i skutku; drzewo relacji

Celem tej techniki jest ustalenie relacji pomiędzy informacjami oraz wskazanie zależności między nimi. Jej głównym celem jest właśnie zidentyfikowanie nieoczywistych zależności, które trudno wskazać na pierwszy rzut oka.

Ułatwia proces definiowania przyczyn i skutków, ale także skupia się na powiązaniach przyczynowo-przyczynowych.

Używany w przypadku analizy podstawowej przyczyny problemu (ang. Root Cause Analysis) oraz jako kontynuacja analizy danych po sporządzeniu diagramu powinowactwa (ang. Affinity diagram), Diagramu Ishikawy (ang. Fishbone diagram) lub Diagramu drzewa (ang. Tree diagram).

Jedno z 7 narzędzi zarządzania i planowania:

  1. Diagram podobieństwa (ang. Affinity Diagram)
  2. Diagram powiązań (ang. Interrelationship Diagram)
  3. Diagram drzewa (ang. Tree diagram)
  4. Macierz priorytetów (ang. Prioritization Matrix)
  5. Tabela jakości (ang. Matrix diagram / quality table)
  6. Diagram decyzji w procesie (ang. Process decision program chart)
  7. Diagram sieci aktywności (ang. Activity Network Diagram)

źródła:
https://asq.org/quality-resources/new-management-planning-tools

Copy link
Powered by Social Snap